Общи условия

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите общи условия регламентират правата и задълженията при използването на защитен продукт по смисъла на ЗАПСП – а именно –  използването на кой да е от продуктите и/или услугите чрез сайта www.hipbebe.bg - софтуерният продукт, реализиращ ползването на защитено авторско съдържание и самото съдържание - авторски произведения – аудио-визуални медийни продукти и услуги, отделни елементи, видео, звук, фотографии, текстове, други анимирани елементи, графики, софтуер, код, бази данни, подбор и съставителство и др., който ще бъде наричан в договора в цялост и за краткост ПРОДУКТЪТ и/или продуктите и/или услугите чрез сайта www.hipbebe.bg.

2. Всички права са запазени и се притежават от „Хип Бебе ЕООД”, ЕИК 206140356, със седалище и адрес на управление: гр. София, Р-н. Илинден, кв. Света Троица, бл. 127, вх. В, ет. 3, ап. 56, което дружество е собственик и доставчик на Продукта и за краткост в настоящия договор ще се означава като ДОСТАВЧИКЪТ.

3. ПРОДУКТЪТ е защитен по смисъла на ЗАСП, правото на ЕС и международните нормативни актове, регламентиращи закрилата на авторски и сродни права, приети и ратифицирани по надлежния ред от Република България.

4. Настоящите общи условия се прилагат едновременно със защитните норми на действащото българското законодателство и конкретно с НК и ЗАПСП, доколкото няма противоречие с изрично договорените с настоящите общи условия клаузи.

5. Приемането на клаузите на настоящия договор е условие за придобиване правото да се използва ПРОДУКТА от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, съгласно установеното му предназначение. Съгласието на всеки потребител се счита за дадено с предприемането на необходимите действия за ползване продукта  чрез сайта www.hipbebe.bg. С предприемането на всякакви действия насочени към ползване на Продуктът се презумира, че потребителят е запознат с настоящите общи условия, декларира, че ги приема заедно в евентуални бъдещи изменения в тях, след публикуването на съответните изменения на сайта и се задължава да ги спазва безусловно.

6. Приемането на настоящите общи условия от всеки потребител се счита за дадено и само при заявката за ползване на ПРОДУКТ безплатен или достъпен чрез заплащане с цел закупуванто на конкретен продукт в сайта www.hipbebe.bg.

7. Потребителят на защитения продукт се задължава  да го използва само по установения начин и само за установените цели.

8. Нарушаването на коя да е клауза от настоящите общи условия дава право на доставчика да приложи санкция, съгласно предвиденото в настоящите общи условия и съгласно закона.

9. Чрез предприемането на действия по използването на продуктът, предлаган чрез сайта www.hipbebe.bg или при заплащането на ползването на продукта по установените начини, лицето, което законно е придобило правото да използва продукта и всеки друг ползвател, приема и се съгласява изрично и безусловно с правата и задълженията съдържащи се в клаузите на настоящия договор при настоящите общи условия, като приема и се задължава за следното:

 

II. УСЛУГИ И ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ НА САЙТА WWW.HIPBEBE.BG.

1. Услугите, предлагани и предоставяни срещу заплащане и заявка на сайта с адрес (URL) www.hipbebe.bg са следните:

1.1. Продажба на продукти за деца и бебета – артикулът може да бъде заплатен онлайн на сайта www.hipbebe.bg с цел да бъде закупен от потребителя.

2. Заплащане на услугите, предлагани на сайта www.hipbebe.bg.

2.1. За използването на ПРОДУКТА е необходимо извършването на действия по заплащането по един от следните начини:

1) Плащане с дебитна карта 

2) Плащане с кредитна карта 

3) Наложен платеж

2.2. Доставчикът си запазва правото да променя цените и пакетите, предлагани за ползване на ПРОДУКТЪТ чрез сайта www.hipbebe.bg, като за валиден се счита размерът, действащ към момента на заплащане на конкретната сума от потребителя. При промяна обявените „Цени и пакети“ се обявяват на сайта.

2.3. Доставчикът може по своя преценка да предостави като част от свои рекламни кампании и/или промоции възможност за заплащане на част или на цяла цена, дължима за използване на някой от продуктите, чрез ваучер и/или промоционални кодове. В такива случаи условията на осъществяване на плащането и използването се определят допълнително и в рамките на конкретната рекламна кампания. Доколкото в нея не са предвидени особени и специални условия, прилагат се настоящите Общи условия.

2.4. Не подлежат на връщане суми при:

Връщане на закупен продукт след изтичане на гратисния период за връщане на поръчка от 14 календарни дни от приемането на продукта от клиента.
Продукти, при които има следи от употреба, включително пране.
Продукти, чиито етикети са скъсани. 
Случай, в който екипът на “Хип Бебе” не е информиран по имейл. 

2.5. Възстановяването на суми се получава при:

Информиране на екипа на “Хип Бебе” писмено по имейл за желанието за възстановяване на сума. 
Заявяване за връщане на сума до 14 календарни дни от приемането на продукта.
Връщане на продукт, който няма следи от употреба. 
Връщане на продукт, който няма скъсани етикети. 

2.6. Продукт може да бъде върнат или заменен при:

Информиране на екипа на “Хип Бебе” писмено по мейл за желанието за връщане/замяна на продукт.
При желание за замяна - посочване на продукта, който искате да получите. 
Връщане на вече получения продукт без следи от употреба. 

2.7. Всеки продукт се изпраща с куриер до офис на Еконт/Speedy или до посочен адрес на получателя.

3. Ползване на услугите

3.1. Всеки потребител, желаещ да закупи продукт, следва да влезе на www.hipbebe.bg и изпълни задължителните стъпки за създаване на поръчка с попълване на полета, като една част от тях са означени като задължителни, а именно: име, email адрес (електронна поща), адрес за доставка и телефон.

3.2. След успешна транзакция, всеки потребител получава потвърдителен мейл.

3.3. Продуктът ще бъде изпратен в рамките на 5 работни дни чрез куриер.

3.4. За запазване на техническите характеристики на продуктите, потребителят трябва да пере продуктите на максимална температура от 30 градуса с центрофуга. Потребителят не трябва да ползва сушилня при почистване на продуктите. Гладенето трябва да се случва на температура от 150 градуса.

Доставчикът не носи отговорност за незадоволително използване на продуктът, предизвикано от неспазване на посочените в настоящия член технически изисквания и параметри, както и вследствие на причини, намиращи се извън контрола на Доставчика.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТЪТ (ПРОДУКТИТЕ И/ИЛИ УСЛУГИТЕ ЧРЕЗ САЙТА WWW.HIPBEBE.BG)

1. ПРОДУКТЪТ (продуктите и/или услугите чрез сайта www.hipbebe.bg) представлява защитено авторско съдържание, всяко нарушаване на авторските права ще бъде санкционирано и преследвано с установените в закона средства и начини и ще бъде търсена наказателна, административно-наказателна и гражданска отговорност при нарушение.

1.2. Доставчикът има правото по всяко време да изменя съдържанието на сайта www.hipbebe.bg, както и на продуктите. 

 

IV. САНКЦИИ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

1. Всяко едно действие нарушаващо по какъвто и да е начин изцяло и/или частично, коя да е от клаузите на настоящите общи условия, се приема за нарушаване на защитени права за използване на защитен ПРОДУКТ и защитено с авторски права съдържание и се дължи обезщетение в  трикратния размер на установените от носителя на правото вреди. Обезщетението се дължи независимо от другите санкционни последици за нарушителя и отговорността му по Наказателния кодекс на Република България.

2. Доставчикът не носи отговорност за:


2.1. незадоволително използване на Продукт или услуга на Хип Бебе ЕООД, предизвикано от неспазване на посочените в настоящите общи условия параметри, както и вследствие на причини, намиращи се извън контрола на Доставчика;

2.2. функционалността на мрежата с данни на Потребителите, нито за тяхната хардуерна и софтуерна обезпеченост, както и за функционалността на публичната Интернет мрежа при извършване на транзакция;

2.3. каквито и да било евентуални щети, възникнали за Потребителите, ако Потребителите не са били своевременно информирани за промени поради нередовното им използване;

2.4. за погрешно заплащане от Потребителите на суми;

3. Настоящите Общи условия влизат в сила от датата на тяхното публикуване, а именно: 01 ноември 2020г.

 

V. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

1. Плащанията с дебитни/кредитни карти се извършват изцяло чрез системата на БОРИКА. Това гарантира, че данни за картата на Потребителя не са достъпни за “Хип Бебе” ЕООД и съответно не се обработват или съхраняват от нея.

2. Личните данни на Дарителя, като напр. имена, контактна информация и др., няма да бъдат споделяни с трети страни без неговото предварително съгласие и ще бъдат използвани единствено с цел комуникация с Дарителя.

Обяснение на някои думи и понятия:

Указаните по-долу думи и изрази са употребени в настоящия договор при общи условия в следния смисъл:

1) www.hipbebe.bg – Интернет сайт (страница), чрез която се предоставя платен и/или безплатен достъп до определен ПРОДУКТ (детски продукти).

2) Общи условия – настоящият Договор при общи условия за използване на интернет сайта (страницата) www.hipbebe.bg и продуктите, предлагани на него.

3) Потребител – потребителя и/или ползвателя на интернет сайта (страницата) www.hipbebe.bg и продуктите, предлагани на него.

4) Цени и пакети – тарифа, определяща цените в конкретни цифри, дължима от потребителите за ползване на избрани от тях продукт/и или потребителски пакет от услуги чрез сайта www.hipbebe.bg.

5) Цена – конкретната сума, дължима от потребителя за конкретно избрано от него ползване на продукт или услуга чрез сайта www.hipbebe.bg.

 

  • Удобни и Практични

    Продуктите на Hip Bebe са изключително удобни за ползване и осигуряват максимален комфорт за детето ви

  • 100% Гаранция за връщане на заплатена сума

    Ако не сте доволни от вашата Hip Bebe поръчка, ние ще възстановим пълната заплатена от вас сума

  • Естествени Материали

    Използваме само естествени материали, за да предоставим оптимална грижа и безопасност на вашето дете

Майките и Децата Обичат HipBebe

HipBebe Бюлетин

Разбирайте първи за всички наши нови продукти и промоции!